"וירשת ארץ אבות וגמלים ובאדמת המדבר תחנה מקנך ואוהלך" (דברי ימי נוקדים)

יהורם מצביע לכיוון הכפר המתהווה מדרום בקעת קנאים